Verklaring bescherming persoonsgegevens zorgvragers.

Om je te kunnen helpen, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld jouw naam, geboortedatum, BSN en medicatiegegevens. Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens goed worden beschermd en dat niemand zomaar bij je gegevens kan komen. In de privacywetgeving staan regels over hoe wij met jouw gegevens moeten omgaan. Uiteraard houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. In deze verklaring bescherming persoonsgegevens leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Ook staan hierin jouw rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven en waar je terecht kunt met vragen en klachten.

 

1.Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Deze verklaring is bedoeld voor alle cliënten/wettelijk vertegenwoordigers van

Logeeropvang Villa lalala, verder te noemen “Villa Lalala ”. Villa Lalala is gevestigd te Landgraaf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 595435

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Om je goede zorg te kunnen verlenen en te kunnen ondersteunen, zoals afgesproken in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en/of in de behandelovereenkomst. Om deze zorg en ondersteuning te geven, worden jouw gegevens gebruikt en/of gedeeld met medewerkers van Villa Lalala die betrokken zijn bij jouw zorgverlening, ondersteuning of behandeling. Jouw persoonsgegevens worden in je zorgdossier opgeslagen. In jouw dossier staan gegevens die wij nodig hebben voor de behandeling, zorg- en dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid, je BSN, zorgverzekering, polisnummer, jouw ondersteuningsplan en rapportages.
 • Om met jou contact op te nemen per telefoon, post of e-mail. Dit is nodig als we een reactie willen geven op een vraag die je hebt gesteld of om afspraakherinneringen te sturen;
 • De registratie en evaluatie van plaatsgevonden incidenten ter bevordering van de kwaliteit van zorg;
 • De beveiliging van cliënten/wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en gebouwen met behulp van camerabewaking;
 • Om kosten te declareren bij zorgverzekeraars en gemeenten;
 • Voor de aanvraag van hulpmiddelen;
 • Voor het versturen van onze nieuwsbrief, als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Voor klanttevredenheidsonderzoeken.

Wanneer mogen wij jouw gegevens verwerken?

Wij mogen alleen jouw gegevens verwerken als dit mag op basis van de wet. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wij verwerken jouw gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst die wij hebben afgesloten, uit te kunnen voeren, of
 • Wij verwerken jouw gegevens, omdat een wet ons daartoe verplicht, of – Wij verwerken jouw gegevens om de gerechtvaardigde belangen van Villa Lalala of van derden te behartigen. Om deze reden maken wij soms gebruik van cameratoezicht om onze gebouwen en onze eigendommen te beschermen. Wij geven duidelijk aan waar wij gebruikmaken van deze camera’s, of

Je hebt ons schriftelijk toestemming gegeven om jouw gegevens te verwerken. Toestemming geef je door een toestemmingsformulier te ondertekenen. Dit bewaren wij in jouw elektronisch cliëntdossier.

Kun je jouw toestemming intrekken?

Als je ergens specifiek toestemming voor hebt gegeven, mag je jouw toestemming ook weer intrekken. Dit geef je aan bij jouw persoonlijk begeleider of behandelaar of door contact op te nemen met de cliëntenservice door een email te sturen aan Info@villa-lalala.nl. Als het intrekken van toestemming niet strijdig is met jouw inschrijving en de zorgverlening niet in de weg staat, dan staken wij de verwerking direct. Het intrekken van de toestemming kan niet met terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijven bestaan.

 1. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Soms delen wij jouw persoonsgegevens met andere partijen. Bijvoorbeeld omdat wij dit verplicht zijn op basis van een wet, dit nodig is om jouw zorg- en dienstverleningsovereenkomst goed te kunnen uitvoeren, of omdat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Wij verstrekken gegevens aan de volgende partijen:

 

 • Medewerkers van Villa Lalala die betrokken zijn bij jouw zorgverlening, ondersteuning of behandeling;
 • Gemeenten, om uitvoering te geven aan wettelijke taken en om de geleverde zorg te kunnen declareren;
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB), om uitvoering te geven aan wettelijke taken;
 • Het zorgkantoor / de zorgverzekeraar, voor de uitvoering van wettelijke taken en om zorg te kunnen declareren;
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de uitvoering van wettelijke taken;
 • Andere zorgorganisaties, of specialisten als dit is om jouw zorg- of behandelovereenkomst uit te voeren of omdat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;
 • Met onderzoekspartijen, alleen als je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;
 • Overige partijen, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de tussen ons afgesloten overeenkomst of omdat je ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Economische ruimte.

 1. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, of zolang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Jouw zorgdossier bewaren wij 20 jaar na beëindiging van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of de behandelovereenkomst. Dit is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij de gegevens.

 1. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of diefstal. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden ingezien en verwerkt door personen die wij hiervoor specifiek toegang hebben gegeven. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding.

 1. Welke rechten heb jij?

De privacywetgeving geeft jou een aantal rechten. Deze staan hieronder.

Recht op inzage in jouw dossier

Je mag de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien of hiervan een afschrift vragen.

Recht om jouw gegevens te wijzigen of te laten wissen

Je mag vragen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te wijzigen of aan te vullen als deze niet juist zijn. Ook mag je aan ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Wij vernietigen jouw dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek. Wij verwijderen jouw gegevens als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Soms mogen wij jouw gegevens niet verwijderen, omdat een wet ons verplicht om de gegevens te bewaren.

Recht op beperking

Je mag vragen om jouw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij tijdelijk jouw gegevens niet verwerken, bijvoorbeeld omdat je wacht op een beoordeling van een wijzigingsverzoek.

Recht van bezwaar

Je mag bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van je verwerken.

Recht om jouw gegevens over te dragen naar een andere organisatie

Je mag jouw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij digitaal verwerken. Ook is het mogelijk dat wij op jouw verzoek de gegevens aan de andere zorgverlener doorsturen.

 1. Gebruik maken van jouw privacyrechten

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je contact opnemen met Katja Boumans of door een e-mail te sturen aan info@villa-lalala.nl  Wij beantwoorden jouw vraag of verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken. Als het ons meer tijd kost, dan informeren wij je hierover binnen vier weken.

 1. Controle van identiteit

Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om een bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan een verkeerde persoon of organisatie versturen of verkeerde wijzigingen aanbrengen in jouw persoonsgegevens.

 1. Vragen en klachten

Heb je een vraag, dan kun je contact opnemen met Katja Boumans of door een email te sturen aan info@villa-lalala.nl

Heb je een klacht over de wijze waarop Villa Lalala omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Katja Boumans. Komen wij er samen niet uit, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

Wijzigingen op de privacyverklaring

Villa Lalala behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Deze verklaring bescherming persoonsgeven wordt gepubliceerd op onze website. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Deze verklaring is aangepast op 01-08-2022